Privacy & Cookie Policy.

Op deze site, www.crohill.nl, licht Crohill graag ons privacybeleid toe; hoe we persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze eventueel gebruiken, welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens behelzen informatie over een levende persoon die de privacy van die persoon betreft en hem/haar identificeert, hetzij op zichzelf, hetzij samen met andere informatie die wij bezitten of die we waarschijnlijk in de toekomst zullen bezitten.

Voordat u ons persoonsgegevens verstrekt of op andere wijze op onze site rondkijkt, dient u deze privacyverklaring helemaal door te lezen om er zeker van te zijn dat u zich kunt verenigen met onze privacypraktijken.

Let op: op deze site kunnen koppelingen staan naar andere websites van derden. We zijn alleen verantwoordelijk voor de privacypraktijken en beveiliging van de informatie die wij verzamelen. Het verdient aanbeveling om het beleid voor privacy en beveiliging en daarmee verband houdende procedures van alle andere websites die u bezoekt na te gaan.

1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens.

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u zowel via het internet als daarbuiten. We verzamelen persoonsgegevens als u:

 • onze website bezoekt
 • contact heeft met onze verkoopadviseurs
 • contact heeft met onze binnendienst of ons op een andere manier om informatie verzoekt
 • met ons communiceert via websites voor sociale netwerken, apps van derden of vergelijkbare technologieën

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken voor de in onderstaande paragraaf 3 genoemde doeleinden:

 • uw volledige naam
 • uw contactinformatie (bijvoorbeeld uw telefoonnummer, e-mailadres, woon- of bedrijfsadres en functie)
 • uw Internet Protocol (IP)-adres
 • uw geboortedatum
 • openbaar toegankelijke informatie zoals gebruiker-gegenereerde inhoud, berichten op sociale media, gebruikersnaam of identiteitsgegevens voor sociale media, of uw profielfoto op sociale media
 • overzicht van bestellingen

We kunnen ook de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt koppelen aan andere informatie over u die we van derden hebben verkregen (zoals sociale medianetwerken en gegevensmakelaars). Dit kan ook demografische gegevens omvatten evenals uw interacties op sociale media, voorkeuren, koopgedrag, interesses, geografische locatie en leeftijd of leeftijdsgroep. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om op u afgestemde en voor u meer relevante advertenties te laten zien, om u persoonlijke marketingberichten door te geven en om beter inzicht te krijgen in ons klantenbestand en de effectiviteit van onze marketingcampagnes.

3. Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om u door u gevraagde informatie, bestelde producten en diensten te verschaffen
 • het afhandelen van bestellingen
 • het uitvoeren van de overeenkomst
 • het verwerken van betalingen
 • om klantondersteuning te geven
 • om op u afgestemde en voor u meer relevante advertenties te laten zien
 • om u persoonlijke marketingberichten door te geven
 • om berichten door te geven over veranderingen betreffende uw diensten en u informatie te verschaffen met betrekking tot vergelijkbare goederen en diensten die u wellicht interessant vindt
 • om marktanalyse uit te voeren waarmee we trends kunnen beoordelen evenals de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes
 • om onze sites bij te houden en onze producten en diensten te verbeteren
 • om fraude te ontdekken en te voorkomen
 • om de toepasselijke wetten en voorschriften na te leven

4. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

In bepaalde omstandigheden kunnen we informatie over u aan derden doorgeven, waaronder in de volgende situaties:

 • uw informatie doorgeven aan partnerbedrijven / dienstverleners
  We kunnen zo nodig informatie doorgeven aan bedrijven of personen die ons diensten verlenen of die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening goed af te handelen. Deze diensten kunnen onder andere bestaan uit logistieke dienstverlening, ons helpen bij het verschaffen van door u aangevraagde diensten of concepten, het opzetten of onderhouden van onze gegevensbestanden etc.
 • wetshandhaving en juridische procedures
  We kunnen aangifte doen bij wetshandhavingsinstanties als wij redelijkerwijs denken dat er activiteiten plaatsvinden die onwettig zijn, of waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze van nut kunnen zijn bij een wetshandhavingsonderzoek naar onwettige activiteiten (waaronder, met name, als we een gerechtvaardigd, redelijk en wettig verzoek krijgen van een wetshandhavings- of regelgevende instantie). Bovendien kunnen wij uw informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties als we, naar ons eigen oordeel, vaststellen dat u ons beleid hebt geschonden, of dat het vrijgeven van uw informatie de rechten, het eigendom of de veiligheid van Crohill, of iemand anders, kan beschermen.
 • uw informatie doorgeven als de wet dit toelaat
  We kunnen uw informatie doorgeven aan anderen als de wet dit voorschrijft of toelaat. Dit kan onder andere omvatten het doorgeven van uw informatie aan overheidsinstanties of derden als reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, of een andere juridische procedure, of als wij het nodig achten onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of de eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen (dit omvat onder andere het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en het verminderen van kredietrisico), ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen die tegen ons zijn ingebracht, of ons te verweren tegen mogelijke rechtsvorderingen waarvan we denken, naar ons eigen oordeel, dat deze tegen ons ingebracht zouden kunnen worden.
 • blogs, berichten plaatsen op het internet en aanbevelingen
  We kunnen besluiten dat gebruikers commentaar, berichten, aanbevelingen of andere informatie mogen doorgeven. Als u ervoor kiest dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar zijn voor het publiek. Informatie die u op dat gebied verstrekt, kan door anderen die er toegang toe hebben worden gelezen, verzameld en gebruikt.
 • zakelijke transactie
  In geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, of wij ondernemen de overname van een bedrijf of activa of we beogen een overnameprocedure, kan het zijn dat uw informatie wordt overgebracht naar het overnemende bedrijf of de entiteit die overblijft na een dergelijk transactie.

5. Veiligheid gegevens.

Wij nemen de volgende maatregelen om uw gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:

 • Op de pagina waar men persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. We garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software

6. Gegevensbewaring.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor het verstrekken van de producten en diensten die u hebt aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het uitvoeren van onze overeenkomsten.

7. Uw rechten.

Wetten voor gegevensbescherming geven mensen rechten met betrekking tot persoonsgegevens over hen die organisaties in hun bezit hebben.

U kunt:

 • een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens rectificeren, beperken of wissen
 • als u besluit dat u geen nieuwsbrief meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich “terugtrekken” uit het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de koppeling “afmelden” onderaan deze brieven.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie genoemd in paragraaf 8. Let u erop dat verzoeken tot het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten van geval tot geval door Crohill worden beoordeeld. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij niet wettelijk gehouden zijn uw verzoek in te willigen wegens de wetten in uw rechtsgebied of wegens de voorziene ontheffingen in de wetgeving betreffende gegevensbescherming.

8. Vragen en contact.

Mocht u vragen hebben over onze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen:

Crohill BV
Schutweg 20
8243 PC Lelystad

0320 281231
info@crohill.nl

9. Wijzigingen in de privacyverklaring.

We kunnen deze Privacyverklaring op elk moment veranderen of aanpassen door de herziene Privacyverklaring op onze site te plaatsen. Het verdient aanbeveling dat u onze Privacyverklaring doorneemt elke keer dat u informatie aan ons verstrekt of een bestelling plaatst.

10. Cookieverklaring.

Zoals vele bedrijven maakt Crohill gebruik van “cookie”-technologie op onze site. Een cookie is informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer als u een bepaalde site bezoekt. Als u zich aanmeldt, vertelt het cookie ons of u daar al eerder bent geweest of dat u een nieuwe bezoeker bent en het stelt ons in staat erachter te komen via welke advertenties gebruikers naar onze site worden geleid. Het cookie helpt ons om te bepalen voor welke functies van de site u de meeste belangstelling hebt, zodat we u meer kunnen bieden van wat u wilt. Als u dit verkiest, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies afwijst of u kunt handmatig individuele of alle cookies op uw computer verwijderen via de aanwijzingen van het hulpbestand van uw browser. Als u de cookies echter zodanig instelt dat uw internetbrowser ze niet kan ontvangen, kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot sommige pagina’s en bepaalde functies op deze site.

Let erop dat sommige webbrowsers en apparaten toestaan dat u er de voorkeur aan geeft om niet online te worden “gevolgd”. Op dit moment gaan wij niet in op deze verzoeken en brengen we geen veranderingen aan in uw ervaring op basis van het wel of niet uitzenden van een dergelijk signaal .

We maken op onze site ook gebruik van webbakens voor het verzamelen van bepaalde gegevens. Een webbaken is een elektronisch bestand op een websitepagina dat ons in staat stelt gebruikers die deze pagina hebben bezocht te tellen en te herkennen. Een webbaken kan onder andere worden gebruikt in HTML-geformatteerde e-mails ter bepaling van reacties op onze berichten en voor het meten van hun effectiviteit – bijvoorbeeld als u een e-mail van ons krijgt en klikt op een koppeling in die e-mail om naar onze site te gaan. In het algemeen kunt u webbakens in e-mails vermijden door HTML-weergave uit te schakelen en alleen het tekstgedeelte van uw e-mail weer te geven.

Als u op onze sites komt, leggen we het IP-adres van het door u gebruikte apparaat – zoals een pc of een mobiel apparaat – vast en slaan dit op, evenals uw aanmeldinformatie, soort en versie van uw browser, besturingssysteem en platform en alle plug-ins die u gebruikt.

U kunt er ook voor kiezen om door Crohill aangeboden mobiele toepassingen te downloaden. Als u onze mobiele toepassingen gebruikt, kan de mobiele toepassing automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, de tijdelijke of permanente unieke apparaat identifiers (die soms UDID worden genoemd) en informatie over de manier waarop u de toepassingen gebruikt. De mobiele toepassing kan ook bepaalde informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals productinformatie als u een streepjescode scant en informatie over transacties, zoals wanneer u iets koopt of reageert op een aanbieding. Onze mobiele toepassingen kunnen gedetailleerde informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat, bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een winkel. Echter, u dient eerst via uw apparaat toestemming te geven voordat de toepassing dergelijke informatie over locaties verkrijgt van technologieën zoals GPS, Wi-Fi, of de nabijheid van een GSM-mast. Mobiele dienstverleners kunnen specifieke informatie over het apparaat verzamelen, zoals een unieke identificator voor apparaten, als u gebruikmaakt van onze site of onze mobiele toepassingen.

Online services die Crohill gebruikt op de website.

Crohill.nl gebruikt van externe services die cookies en soortgelijke technieken gebruiken om hun service aan Crohill te verlenen. Deze cookies worden gebruikt om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om advertenties voor jou relevant te houden. Hieronder vind je een lijst van de cookies en services die de website gebruikt. Wilt u graag uw cookies verwijderen? Dan kunt u bijvoorbeeld de cookie handleiding van de Consumentenbond volgen.

Functionele cookies.

Google Tag Manager – beheer van alle cookies die op de website worden geplaatst en zorgt er voor dat uw wens rondom cookies worden nageleefd.

Analytische cookies.

Google Analytics – anonieme gegevens voor statistische analyse om de website te verbeteren. Anonieme gegevens worden voor 50 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Dit stelt Crohill in staat om de bezoekersaantal groei en andere statische analyses over enkele jaren heen te leggen.

HotJar – stelt Crohill in staat om feedback formulieren, polls, heatmaps en anonieme recordings van bezoekersgedrag op de website te draaien. Met deze informatie kan Crohill doelgericht de website verbeteren.

Social media cookies.

Gravatar – zorgt voor weergave van Gravatar profielfoto’s.

Advertentie cookies.

DoubleClick – advertentie mogelijkheden bij o.a. Google

image

“ Mijn verwachting is dat het aantal fysieke klachten bij mensen die met deze methode werken flink omlaag gaat.”

Joris van der Wiel, Vital People

Schermafbeelding 2020-03-26 om 10.30.46

“Blije schoonmakers en blije klanten in al onze trappenhuizen.”

Abdel Hafid, ABM de Schoonmaakspecialist

Schermafbeelding 2020-05-06 om 13.27.58

“Onze mensen werken zonder klachten en met veel plezier.”

Ina van de Heuvel, Nivo Groningen

image

“Mensen hebben meer eer van hun werk, want de kwaliteit van de schoonmaak gaat omhoog.”

Ronald van de Bilt, De Kroon

mop-al-jaren-mee-Theo

"Ik werk al ruim 4 jaar met deze mop. Dat noem ik nou duurzaam."

 

Theo Zonneveld, Vastenburg