Voorwaarden bruikleenovereenkomst dispensers

1. Inhoud en duur
1.1 Crohill geeft aan Bruiklener in bruikleen de op de bruikleenovereenkomst
omschreven dispensers, dit voor een periode
van drie jaren gerekend vanaf het moment van ondertekening
van deze overeenkomst.
1.2 Tussentijdse beëindiging door opzegging is mogelijk met
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De
bruikleen eindigt op de datum waartegen wordt opgezegd.
Bij tussentijdse beëindiging geldt het bepaalde in artikel 3.3.
1.3 Bruiklener verklaart de genoemde artikelen in nieuwstaat
van Crohill in ontvangst te hebben genomen.

2. Afname vullingen dispensers
2.1 Bruiklener verplicht zich jegens Crohill om alleen de door
Crohill geleverde producten in de dispensers te gebruiken.
Ten aanzien van de door Crohill te leveren producten geldt
een jaarlijkse minimum afnameverplichting. De producten
en de hoeveelheid die jaarlijks minimaal afgenomen dient te
worden, staan hieronder weergegeven.

Handdoekpapierdispenser     4 dozen vulling
Toiletpapierdispenser             3 dozen vulling
Zeep/schuim dispenser          1 doos vulling

2.2 De minimum afnameverplichting houdt in dat Bruiklener
jaarlijks (gerekend vanaf het moment van ondertekening
van deze overeenkomst) de overeengekomen hoeveelheid
producten bij Crohill dient in te kopen. Indien Bruiklener
in de drie jaar dat de overeenkomst duurt niet de overeengekomen
minimumhoeveelheid in heeft gekocht, zal de
overeenkomst worden verlengd tot vijf jaar.
2.3 Crohill houdt toezicht op het juiste gebruik van de in bruikleen
gegeven dispensers en de juiste c.q. minimale afname
van bovengenoemde producten.

3. Eigendomsoverdracht dispensers en tussentijdse opzegging
3.1 Nadat de voor de overeenkomst overeengekomen duur van
drie jaar is verstreken en Bruiklener aan alle verplichtingen
uit hoofde van deze overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt
Bruiklener de eigendom van de dispensers, zonder dat daarvoor
enige verklaring van Crohill voor vereist is of levering op
andere wijze voor nodig is.
3.2 Indien Bruiklener de overeenkomst tussentijds opzegt met
inachtneming van de opzegtermijn, is Bruiklener gerechtigd
de dispensers van Crohill over te nemen tegen betaling
van de overeengekomen prijs van de dispensers, waarbij
rekening wordt gehouden met een afschrijving van 33,33 %
per jaar bij een overeenkomst van drie jaar.
3.3 Bij een tussentijdse opzegging of ontbinding van de overeenkomst
door Crohill of Bruiklener zal, indien Bruiklener
nog niet heeft voldaan aan de minimale afnameverplichting
berekend over de totale duur van de overeenkomst (drie
jaar), door Crohill de nog niet afgenomen producten in
rekening worden gebracht aan de hand van de overeengekomen
prijs. Bruiklener dient dus ook bij tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst het bedrag te betalen dat
hij zou hebben betaald voor de producten in het geval de
overeenkomst voor de volle drie jaar zou hebben geduurd.
Bruiklener kan aangeven of hij de producten na betaling
ook geleverd wenst te krijgen. De betalingsverplichting in
dit artikel geldt niet indien de overeenkomst door Bruiklener
rechtsgeldig is ontbonden vanwege een aan Crohill toe
te rekenen tekortkoming en zulks blijkt uit een door een
Nederlandse rechter gewezen vonnis

4. Prijzen
4.1 De prijs van de door Crohill te leveren producten kan jaarlijks
worden verhoogd wegens verhoging van productie- of
inkoopkosten. Crohill zal Bruiklener de mogelijkheid bieden
om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien
Bruiklener niet instemt met een prijswijziging is Bruiklener
slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met
ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn,
indien en zolang de totale prijsverhoging meer bedraagt
dan 10% ten opzichte van het voorafgaande jaar voor de
prijsverhoging.
4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere
heffingen die door de overheid worden opgelegd. De
verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief
eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden
gebracht.

 

5. Montage
5.1 Montage van de dispensers door Crohill is alleen mogelijk
vanaf een afname van 8 dispensers. De kosten van montage
bedragen € 11,35 per stuk, te vermeerderen met € 2,50
indien een oude dispenser gedemonteerd dient te worden.
Indien dispensers op meerdere locaties van Bruiklener
geïnstalleerd moeten worden, zal Crohill deze werkzaamheden
in rekening brengen aan de hand van een uurtarief en
vermeerderd met voorrijkosten. Crohill zal Bruiklener hier op
voorhand een prijsopgaaf voor sturen.
5.2 Voor het ophangen van Swiss dispensers worden geen
kosten gerekend. Deze worden gratis gemonteerd.

6. Onderhoud
6.1 Bruiklener is verplicht als een goed huisvader voor de in
bruikleen gegeven dispensers te zorgen en deze te onderhouden.
De dispensers morgen alleen in overeenstemming
met de bestemming gebruikt worden. Bruiklener dient de
dispensers op zijn kosten te verzekeren en verzekerd te
houden tegen schade door brand en diefstal.
6.2 Het is Bruiklener verboden de in bruikleen gegeven dispensers,
hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan een
ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
6.3 Het is Bruiklener verboden om zonder voorafgaande toestemming
van Crohill de dispensers te verplaatsen buiten
het bedrijfspand

7. Overdracht
7.1 Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten
en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Crohill.

8. Algemene voorwaarden/toepasselijkheid
8.1 Deze overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen
partijen betreffende de bruikleen van dispensers en treedt
in de plaats van alle voorgaande mondelinge en schriftelijk
overeenkomsten met betrekking tot dit onderwerp.
8.2 De leveringsvoorwaarden van Crohill zijn van toepassing op
de overeenkomst. De leveringsvoorwaarden van Crohill zijn
in te zien op de website van Crohill: www.crohill.nl/leveringsvoorwaarden.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van Bruiklener dan wel van derden wordt
dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Crohill. Bij
strijdigheid tussen deze overeenkomst en de leveringsvoorwaarden
prevaleert de overeenkomst.
8.3 De bijlagen van de overeenkomst maken een integraal
onderdeel uit van de overeenkomst.

9. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag
niet van toepassing is. Geschillen worden – met
uitsluiting van andere gerechten - voorgelegd aan de rechter
van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

image

“ Mijn verwachting is dat het aantal fysieke klachten bij mensen die met deze methode werken flink omlaag gaat.”

Joris van der Wiel, Vital People

Schermafbeelding 2020-03-26 om 10.30.46

“Blije schoonmakers en blije klanten in al onze trappenhuizen.”

Abdel Hafid, ABM de Schoonmaakspecialist

Schermafbeelding 2020-05-06 om 13.27.58

“Onze mensen werken zonder klachten en met veel plezier.”

Ina van de Heuvel, Nivo Groningen

image

“Mensen hebben meer eer van hun werk, want de kwaliteit van de schoonmaak gaat omhoog.”

Ronald van de Bilt, De Kroon

mop-al-jaren-mee-Theo

"Ik werk al ruim 4 jaar met deze mop. Dat noem ik nou duurzaam."

 

Theo Zonneveld, Vastenburg