Algemene leveringsvoorwaarden

Definities:

Gebruiker: de besloten vennootschap Crohill B.V., gevestigd te (8243 PC) Lelystad aan de Schutweg 20.

Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een over-eenkomst aangaat met de gebruiker.

Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan de gebruiker producten koopt of levert.

Producten: het geheel van schoonmaakproducten die door gebruiker worden geleverd

Het werk: de locatie waar de door gebruiker geleverde producten op verzoek van wederpartij worden geleverd

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie-dingen en offertes van gebruiker en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 95/056.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen na het uitbrengen daarvan geldig, tenzij anders aangegeven. Een aanbieding of (prijsopgave) van gebruiker bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Een overeenkomst komt tot stand zodra gebruiker een opdracht van de wederpartij schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de opdracht te geven.

Artikel 3: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het werk.
 1. Op het werk dient een medewerker aanwezig te zijn, die namens wederpartij bevoegd is de te leveren producten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan levering niet kan plaatsvinden. Deze omstandigheid komt niet voor rekening van gebruiker en eventuele kosten kunnen aan weder- partij worden doorberekend. Indien de wederpartij afname blijvend weigert, waaronder begrepen nalatigheid met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, begrepen, zullen de species zaken op kosten van weder- partij worden opgeslagen. De wederpartij zal, naast de opslagkosten op dagtarief, eveneens aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 1. Leveringen worden vanaf € 90,00,- netto (ex. BTW) Franco geleverd. Bij leveringen onder € 90,00,- netto (ex. BTW) wordt € 9,00 vrachtkosten in rekening gebracht.
 1. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn.
 1. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd het geleverde deel afzonderlijke factureren.

Artikel 4: Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er alleen dan verantwoordelijk voor dat de zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien wederpartij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland schriftelijk melding heeft gemaakt.
 1. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normalen eisen, dienen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 5: Monsters, Modellen en Voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voor- beeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien gebruiker de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan gebruiker zich bij de uitvoering bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Garantie
1. Gedurende een periode van drie maanden na levering biedt gebruiker garantie voor ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten van haar producenten zaken. Deze garantie geldt uitdrukkelijk niet voor producten en zaken van derden, die door gebruiker worden doorgeleverd.

 1. Indien een product of zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij gedurende de garantietermijn het recht op herstel. Gebruiker kan er voor kiezen om het product of de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product of de zaak niet mogelijk is.
 1. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. De beoordeling geschiedt door gebruiker zelf of door een door gebruiker aangewezen deskundige.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door gebruiker verrichtte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
 1. Door gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is gebruiker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendoms- voorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 1. Indien derden enig recht op de onder eigendoms-voor-behoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 1. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van gebruiker:
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de wederpartij op verzeke-raars met betrekking tot de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschre-ven in art. 3.239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door gebruiker te verpanden aan gebruiker
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van gebruiker
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die gebruiker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9: Reclames/ klachttermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering, of uiterlijk binnen twee werkdagen, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn afgeleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoelein- den.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
 2. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan.                          Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 10: Prijsverhoging

 1. De tussen gebruiker en wederpartij overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Gebruiker is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
 1. Gebruiker zal wederpartij de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien wederpartij niet instemt met een prijswijziging is wederpartij slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar(dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

Artikel 11: Emballage

 1. De wederpartij is verplicht leenemballage binnen 60 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourneert, is gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits gebruiker deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermel-de rekeningnummer.
 1. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Incassokosten
Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand en de nood- zakelijk gemaakte andere kosten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,-(tweehonderd-vijftig-duizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van gebruiker vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door wederpartij aan gebruiker op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).
 1. Gebruiker heeft zich ter zake van schade verzekerd. gebruiker is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die wederpartij uit hoofde van de met gebruiker gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op wederpartijn derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met gebruiker’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 1. De totale aansprakelijkheid van gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:                                               a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;                       b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
 1. Aansprakelijkheid van gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door wederpartij, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op wederpartij, is nadrukkelijk uitgesloten.
 1. Buiten het in artikel 15 genoemde geval rust op gebruiker geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 1. De aansprakelijkheid van gebruiker ontstaat slechts indien wederpartij gebruiker, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en gebruiker ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade gebruiker daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
 1. Wederpartij vrijwaart gebruiker van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door wederpartij aan een derde (af )geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door gebruiker is afgeleverd.
 1. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door derde producten, die gebruiker aan weder- partij heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal gebruiker zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het derden product in kwestie overdragen aan wederpartij.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat wederpartij de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken en of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van support, onderhoud, garantie en gebruiksvoorschriften.
 4. De wederpartij is gehouden alle in detailverpakking door gebruiker geleverde en in het verkeer gebrachte artikelen te verhandelen in de originele van gebruiker afkomstige verpakking, zonder veranderingen/wijzigingen aan te brengen. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan de van gebruiker afkomstige of via gebruiker geleverde verpakkingen te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen, anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de wederpartij is geleverd. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- voor iedere overtreding, naast de gehoudenheid om alle dientengevolge veroorzaakte schade aan gebruiker te voldoen.
 5. Artikel 15 is mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van gebruiker en de voor gebruiker werkzame personen zodat eventueel aangesproken bestuurder(s) / werknemer(s) van gebruiker jegens de wederpartij een zelfstandig beroep kunnen doen op de werking van artikel 15.

Artikel 15: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van gebruiker, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 1. Gebruiker heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 1. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en gebruiker, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Zwolle-Lelystad. Gebruiker blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wijziging van de voorwaarden
Gebruiker behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen in de onderhavige voorwaarden aan te brengen zonder dat deze omstandigheid een reden vormt de overeenkomst te ontbinden. Meer in het bijzonder zal gebruiker van het aan haar toekomende echt gebruik maken indien de vigerende regel- en wetgeving daartoe aanleiding zal geven.

 

Lelystad, december 2023

 

 

image

“ Mijn verwachting is dat het aantal fysieke klachten bij mensen die met deze methode werken flink omlaag gaat.”

Joris van der Wiel, Vital People

Schermafbeelding 2020-03-26 om 10.30.46

“Blije schoonmakers en blije klanten in al onze trappenhuizen.”

Abdel Hafid, ABM de Schoonmaakspecialist

Schermafbeelding 2020-05-06 om 13.27.58

“Onze mensen werken zonder klachten en met veel plezier.”

Ina van de Heuvel, Nivo Groningen

image

“Mensen hebben meer eer van hun werk, want de kwaliteit van de schoonmaak gaat omhoog.”

Ronald van de Bilt, De Kroon

mop-al-jaren-mee-Theo

"Ik werk al ruim 4 jaar met deze mop. Dat noem ik nou duurzaam."

 

Theo Zonneveld, Vastenburg